Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài ?

Theo điều 15 TT28, văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh nên không cần phải nộp thuế môn bài.

=======================

Điều 15. Khai thuế môn bài

1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.

==========================

Văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh nên không nộp thuế môn bài.

Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài ?
Scroll to top