Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Công ty cổ phần

1. Trình tự thực hiện thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần:

– Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện.

– Trong thời hạn 6 (sáu) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.

– Sau 4 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp thực hiện thủ tục khắc con dấu, cơ quan công an cấp giấy chứng nhận mẫu dấu và con dấu cho văn phòng đại diện.

2. Thành phần hồ sơ thành lập văn phòng đại diện, bao gồm:

– Thông báo lập văn phòng đại diện theo mẫu, bao gồm những nội dung:

(Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp, Tên văn phòng đại diện dự định thành lập, Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện, Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện, Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

Kèm theo thông báo phải có:

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

– Quyết định bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về việc thành lập văn phòng đại diện;

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.

– Nếu văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động

3. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

– Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

– Thông tư 01/2013/TT-BKH về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐKKD.

Theo Luật Đông Đô

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Công ty cổ phần
Scroll to top